นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 5
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนง.แขวงทางหลวงชนบทพังงา
2 13:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีด่น ประจำปี 2559 ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
3 18:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณเวทีกาชาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)