นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา