นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตามแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 13:30 - 16:00 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา