นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการภายใต้กรอบการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด