นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายละเอียด : -
สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
2 10:00 - 00:00 ประธานในการประชุมคณะทำงานคัดเลือกกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัด
3 11:00 - 00:00 ประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา