นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง
4 17:35 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง