นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะทำงานคัดเลือกกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัด
2 11:00 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
4 17:35 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง