นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และติดตามผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา