นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรับรองจังหวัดพังงา