นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา