นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่ทำการชั่วคราว " ศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก Andaman Hub Medical Network"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา