นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ออกตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ในเส้นทางถนนเพชรเกษม ช่วงโคกกลอย - เขาหลัก
รายละเอียด : -
สถานที่ : - พร้อมกัน ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา