นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในเขตอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา จำนวน 4 แห่ง