นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา
2 10:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 (ทับปุด พังงา) ม.7 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด