นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมการประชุมรับการตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา