นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมรับฟังความคิดเพื่อสร้างความปรองดอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:30 - 00:00 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์) ขอพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา