นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา