นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมรับฟังความคิดเพื่อสร้างความปรองดอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลาง