นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา)