นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน
2 10:00 - 00:00 - ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และร่วมหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องทำงานปลัดจังหวัดพังงา
3 16:00 - 00:00 - ร่วมรับฟังการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา