นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน
2 16:00 - 00:00 ร่วมประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา