นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมประชุมเปิดหลักสูตร "การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี