นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 6 แห่ง