นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเต่าทอง โรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา
2 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรม และการขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 6 แห่ง
3 19:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5 "สิมิลันเกมส์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา