นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2
2 09:30 - 00:00 - ตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิด และประชุมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : คลังเก็บวัตถุระเบิด ม.2 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา
3 14:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา