นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 7
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2
2 09:00 - 00:00 ร่วมการประชุมตามประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา