นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 7
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2
2 08:30 - 00:00 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ เข้าพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 09:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา