นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสวนสุนันทา