นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อ.เมือง จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
3 13:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในเขตอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา 3 แห่ง