นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
2 10:39 - 00:00 ประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ)
3 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จ.พังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด