นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 -ร่วมพิธีจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ)
3 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา