นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา (คสป.) ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 14:30 - 00:00 - ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยของ ศปป.3 กอ.รมน.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา