นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด