นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 19 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา