นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 19 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 เพิ่มเติม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา