นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมตรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนเยาววิทย์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง
2 11:30 - 00:00 - ร่วมตรวจพื้นที่ และร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมืองพังงา