นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 11:30 - 00:00 ร่วมตรวจพื้นที่และเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.คุมประพฤติ จ.พังงา
3 19:30 - 00:00 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดานายพงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านเลขทื่ 309 ม.2 ซ.เจียรพันธุ์ 5 ตลาดบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี