นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งแรกภายหลังการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา