นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฎร์สโมสร อำเภอตะกั่วทุ่ง
2 10:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โตีะข่าว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา