นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา