นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา