นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านท่าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว