นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานการตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านปากด่าน ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด
2 14:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.โครงการก่อสร้าง หมวดการทางท้ายเหมือง