นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมการประชุมสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการของคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.โครงการก่อสร้าง หมวดการทางท้ายเหมือง