นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการของคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลาง
3 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferece) เพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมมาตรการ แนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลาง