นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferece) เพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมมาตรการ แนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา