นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 9
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงยิมอเนกประสงค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 - ประธานการตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านทรายขาว ม.7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโรงงานกำจัดขยะ บ้านท่าปากแหว่ง และการปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่สาธารณะชายหาดนาใต้ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา