นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 9
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงยิมอเนกประสงค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 จัดรายการสด "ผู้ว่า ผูู้บริหารชี้แจงชาวบ้าน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโรงงานกำจัดขยะ บ้านท่าปากแหว่ง และการปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่สาธารณะชายหาดนาใต้ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา