นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย(IMT-GT) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่