นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 14
รายละเอียด : -
สถานที่ : ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.เมืองพังงา
2 10:00 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในเขตพื้นที่ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 3 แห่ง
3 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา